Prosimy o przestrzeganie regulaminu

1. Pokoje w Szary Residence wynajmowane są na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty za pobyt Gościa w dniu przyjazdu do hotelu (z góry) lub dokonywania preautoryzacji w celu umożliwienia obciążeń na rachunek hotelowy lub depozytu gotówkowego.
5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji możliwie jak najszybciej.
6. Szary Residence uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
7. Niewymeldowanie się z pokoju do godziny 12.00 spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty za przedłużenie doby hotelowej w wysokości 100% ceny jednej doby hotelowej. W tym przypadku w obliczu braku możliwości faktycznego przedłużenia rezerwacji na kolejną dobę, recepcja ma prawo, nawet pod nieobecność gościa, zabezpieczyć jego rzeczy w oddzielnym pomieszczeniu i zwolnić pokój. W takim przypadku gościowi nie przysługuje prawo do zwrotu dodatkowej opłaty za przedłużenie doby hotelowej.
8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, nie ma możliwości zwrotu opłaty za daną dobę hotelową.
9. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie recepcjonistce dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
10. Podpisanie karty meldunkowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i jego akceptacją.
11. Gość zobowiązany jest zgłosić recepcji wszelkie ewentualne uszkodzenia i zabrudzenia pokoju, które zastał w momencie zameldowania. W przypadku nie zgłoszenia takowych recepcji Gość może zostać obciążony kosztami naprawy i sprzątania.
12. Zgubienie karty magnetycznej stanowiącej klucz do pokoju wiąże się z doliczeniem do rachunku Gościa opłaty 50 PLN.
13. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, Gość nie może zostać zameldowany.
14. Administratorem danych osobowych jest „Szary” s.c. Elżbieta Szary, Mirosław Szary z siedzibą przy ulicy Parkurowej 1, 32-091 Michałowice.
15. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Szary Residence zgodną z RODO oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych Gościa odbywa się w celu realizacji umowy najmu pokoi, gdzie Gość jest jedną ze stron.
16. Hotel nie ma prawa przetwarzać danych osobowych Gościa w celach marketingowych bez jego osobnej, pisemnej na to zgody.
17. Każdy Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
18. Szary Residence świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich na Recepcji. Umożliwi nam to natychmiastową reakcję.
19. Szary Residence ma obowiązek zapewnić Gościom: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu (w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu), profesjonalną i uprzejmą obsługę, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.
20. Na życzenie gościa Szary Residence świadczy nieodpłatnie następujące usługi: * udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą * budzenie o wyznaczonej godzinie * przechowywanie bagażu, rzeczy osobistych Gości zameldowanych w hotelu.
21. Wymiana ręczników oraz pościeli odbywa się w czwartej dobie hotelowej lub na życzenie Gościa.
22. Szary Residence odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
23. Szary Residence zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
24. Zakaz palenia tytoniu i e-papierosów obowiązuje w całym obiekcie. W razie naruszenia zakazu Goście zostaną obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i ew. interwencji straży pożarnej w kwocie 1000 zł oraz zostaną poproszeni o opuszczenie pokoju.
25. Zwierzęta mogą przebywać w hotelu jedynie pod ścisłą opieką właściciela. Za pobyt pupila pobierana jest opłata 30zł / dobę. Naliczenie opłaty nie zwalnia Gościa z odpowiedzialności, również finansowej, za zakłócanie porządku w ciągu dnia lub łamanie ciszy nocnej, ewentualne uszkodzenia i zabrudzenia pokoju dokonane przez zwierzę. W przypadku stwierdzenia zakłócania ciszy nocnej zostanie naliczona kara zgodnie z punktem 34 a za ew. uszkodzenia i zabrudzenia zostanie naliczona kara zgodnie z punktem 28 niniejszego regulaminu z zachowaniem postanowień pkt 38.
26. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy usługi sprzątania pokoju w którym znajduje się zwierzę pod nieobecność właściciela zwierzęcia, co nie zwalnia właściciela z uiszczenia opłaty 30zł / dobę określonej w punkcie 25 niniejszego regulaminu.
27. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu, czy innego pojazdu należącego do Gościa.
28. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w Szary Residence, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
29. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić, czy drzwi są zamknięte.
30. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął termin pobytu, za który zapłacił.
31. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym jedynie w godzinach 7.00 - 22.00. W przypadku stwierdzenia przez obsługę przebywania w pokoju hotelowym osoby niezameldowanej w godzinach 22:00-7:00, Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą 200 PLN.
32. Spożywanie własnego alkoholu oraz posiłków w restauracji oraz salach śniadaniowej i konferencyjnej jest bezwzględnie zabronione. Złamanie tego zakazu powoduje naliczenie kary w wysokości 1000 PLN oraz upoważnia personel do odmowy świadczenia dalszych usług zgodnie z pkt. 38 niniejszego regulaminu.
33. Spożywanie własnego alkoholu oraz posiłków w częściach wspólnych hotelu (szczególnie w holu, klatkach schodowych, windzie, altanie grillowej) jest dozwolone tylko za zgodą personelu. Personel zawsze ma prawo odmówić dalszego korzystania z części wspólnych hotelu, bez podania przyczyny.
34. W całym obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22.00 - 6.00. Za łamanie ciszy nocnej personel ma prawo naliczyć karę w wysokości 1000 PLN oraz odmówić dalszego świadczenia usług zgodnie z pkt. 38 niniejszego regulaminu.
35. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe panuje zakaz używania grzałek i innych urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażenia pokoju hotelowego. Zabronione jest także używanie otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci. Zabronione jest korzystanie z fajerwerków, petard, sztucznych ogni, laserów i innych urządzeń powodujących hałas, huk i efekty świetlne na terenie całego obiektu pod groźbą kary 1000zł.
36. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Szary Residence przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże do użytku publicznego
37. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelu lub którego zachowanie i/lub wygląd wyraźnie odbiega od społecznie akceptowanych norm.
38. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, personel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz za wszelkie poczynione szkody, a następnie proszona o opuszczenie terenu Szary Residence.
39. W związku z bezpośrednim sąsiedztwem Klubu Jazdy Konnej Szary, w którym mieszkają konie obowiązuje absolutny zakaz karmienia i dotykania zwierząt pod groźbą kary 1000zł, przebywanie w pobliżu zwierząt odbywa się na własną odpowiedzialność, a Szary Residence nie ponosi odpowiedzialności za ew. kontakt Gości ze zwierzętami i jego konsekwencje.