Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

Podczas naszej codziennej pracy, podczas wykonywania czynności mających na celu zawarcie umów dotyczących realizacji usług hotelarskich i dodatkowych oraz podczas świadczenia tych usług mamy na uwadze Państwa prawo do prywatności i przestrzegamy obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz w części przez tę ustawę określonej - na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (czyli tzw. „RODO”). Poniżej znajdą Państwo informacje na temat ciasteczek (cookies), Politykę Prywatności serwisu szaryresidence.pl oraz klauzulę informacyjną na temat ochrony danych osobowych i ich przetwarzania przez Szary s.c. Elżbieta Szary, Mirosław Szary będącej administratorem danych osobowych Gości Szary Residence.

Informacje w formacie PDF 

 

COOKIES

1. Administrator na swoich stronach internetowych używa tzw. plików Cookies (tj. „ciasteczek”) w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi korzystających z tych stron poprzez dostosowanie serwisu do ich indywidualnych potrzeb, w tym sposobu korzystania ze stron i podstron systemu.

2. Pliki cookies są to pliki tekstowe zapisywane przez strony internetowe za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie etc.) zawierające informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych stron internetowych.

3.Korzystając ze stron internetowych może wyrazić zgodę na używanie plików cookies przez właściwe ustawienia przeglądarki (szczegółowe informacje co do sposobu dokonania zmian ustawień podaje dostawca przeglądarki). Korzystający ze stron internetowych w każdym czasie może swoją zgodę cofnąć, poprzez wyłączenie lub zmodyfikowanie możliwości zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej).

4. Wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym może spowodować brak możliwości skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisów działających na stronie internetowej Administratora i korzystania z ich funkcjonalności. Informacja o takim ograniczeniu znajduje się na stronie danego serwisu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokonanie rezerwacji przez stronę internetową www.szaryresidence.pl  -  Administrator Danych Szary s.c. Elżbieta Szary, Mirosław Szary z siedzibą przy ul. Parkurowej 1, 32-091 Michałowice informuje, że dokonanie rezerwacji noclegu przez stronę internetową https://secure.yieldplanet.com/ do której przekierowuje strona Hotelu jest procesowane przez podmiot Przetwarzający działający na zlecenie Administratora, na podstawie umowy z dnia 30 maja 2018r. Dane Przetwarzającego:  yieldPlanet S.A. z siedzibą przy ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa.

Po dokonaniu rezerwacji, Twoje dane osobowe trafią do systemów informatycznych Szary Residence. Dane osobowe Gości – osób, które nocowały bądź będą nocowały w Szary Residence są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Szary Residence umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Szary Residence. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Szary Residence. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie obiektu lub w jego okolicy. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Szary Residence, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT. Dane kontaktowe Gościa (nr telefonu, adres e-mail) mogą zostać wykorzystane w celu kontaktu z Gościem w zakresie ustalenia preferencji co do pobytu (rodzaj pokoju, godzina przyjazdu i inne). Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Szary Residence usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Szary Residence (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Szary Residence dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności. Ocena ta doprowadziła do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji rezerwacji nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa i nie naraża go na szkody związane z udostępnieniem danych osobowych. Ponadto, taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Szary Residence usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia jego potrzeb i ułatwienia korzystania z narzędzi udostępnianych przez Szary Residence. Dlatego też interesy Gościa nie zostaną naruszone.

Szary Residence informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres do 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.

Szary Residence informuje, że każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz ich poprawiania i aktualizacji (art. 16 RODO). Każdy ma również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania (art. 21 RODO) oraz do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. We wszelkich kwestiach związanych z RODO zachęcamy do kontaktu e-mailowego na adres: rodo@szaryresidence.pl.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI SZARY RESIDENCE

Administratorem danych osobowych Gości Szary Residence jest Szary s.c. Elżbieta Szary, Mirosław Szary z siedzibą w 32-091 Michałowicach przy ulicy Parkurowej 1, NIP: 513-023-80-10.

2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI

Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail rodo@szaryresidence.pl

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Celem, dla których Szary Residence przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Szary Residence jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Szary Residence w związku z poniesioną przez obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Szary Residence,
 2. sprawnej realizacji usług hotelarskich i usług dodatkowych
 3. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w Szary Residence i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w Szary Residence i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w Szary Residence - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Szary Residence przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Szary Residence przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie Szary Residence.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Szary Residence jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Szary Residence informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości jest usprawiedliwiony cel administratora.

 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Szary Residence przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. Administratorowi systemu informatycznego, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa
 2. Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, opisane w procedurze Polityki Bezpieczeństwa Szary Residence
 3. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 4. Firmie Yieldplanet s.a. będąca operatorem silnika rezerwacyjnego na stronie https://secure.yieldplanet.com/ na którą przekierowuje szaryresidence.pl

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Szary Residence lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane nie dłużej niż przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 

7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Szary Residence. Ponadto, Szary Residence udostępnia adres rodo@szaryresidence.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

(Ten fragment tekstu wpisany jest na potrzeby szkolenia pracowników z RODO, proszę na niego nie zwracać uwagi. Jeśli jesteś pracownikiem, to zapamiętaj hasło "Bohater Władcy Pierścieni bez F")

8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w Szary Residence z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie Szary Residence jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Szary Residence zawarcie umowy o świadczenie usług hotelarskich i realizację tych usług czyli m.in. zameldowanie.

10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Szary Residence nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

11. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Szary Residence dostępna jest również na stronie internetowej https://www.szaryresidence.pl/rodo oraz pod numerem telefonu 601-407-316